Program No. Date Program Name Program Pic
28 1/25/2017 Matdata Jagrukta Abhiyan Click Here for Details
29 3/8/2017 Antaraashtriya Mahila Divas Click Here for Details
30 4/14/2017 Dr. Bhimrav Ambedkar Jayanti
31 6/21/2017 Antaraashtriya Yog Divas Click Here for Details
32 7/14/2017 Vrikchharopan Karykarm
33 7/29/2017 Vrikchharopan Karykarm( Aadivasi Chhatravaas) Click Here for Details
34 8/9/2017 Vishwa Aadivashi Divas
35 8/15/2017 Swachchhta Abhiyan
36 8/26/2017 Swachchh Bharat : Swasthya Bharat
37 11/1/2017 Aids se Bachav : Ek hi Upay
38 11/11/2017 Raastriya Sikchha Divas Click Here for Details
39 11/15/2017 Birsa Munda Jayanti
40 1/10/2018 Raastriya Yuva Divas
41 1/12/2018 Swami Vivekananda Jayanti Click Here for Details
42 1/24/2018 Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti
43 1/25/2018 Matdata Jagrukta Abhiyan Click Here for Details
44 3/8/2018 Antaraashtriya Mahila Divas Click Here for Details
45 4/14/2018 Dr. Bhimrav Ambedkar Jayanti
46 6/21/2018 Antaraashtriya Yog Divas Click Here for Details
47 01/08/2018 to 15/8/2018 Swachchhta Pakhwada Click Here for Details

Click Here for Details

48 9/7/2018 Vrikchharopan Karykarm
49 10/9/2018 Raktdaan – Mahadaan
50 11/1/2018 Vishwa Aids Divas
51 11/11/2018 Abdul Kalam Jayanti
52 11/15/2018 Birsa Munda Jayanti
53 12/12/2018 Swachchhta Abhiyan (Parisar) Click Here for Details
54 1/11/2019 General Health Check – up Camp
55 1/12/2019 Swami Vivekananda Jayanti
56 1/22/2019 Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti
57 1/25/2019 Raastriya Matdaata Divas Click Here for Details
58 1/31/2019 Raktdaan – Mahadaan Click Here for Details